Stadgar

 

Ladda ner våra stadgar

Eller läs stadgarna nedan


§1

Föreningen utgör en sammanslutning av personer med intresse att främja viltbeståndet inom jaktvårdskretsarna i skärgårdarna i Nacka, Värmdö, Österåker och Vaxholms kommuner med tillhörande vattenområden.

Föreningens ändamål är att tillvarata skärgårdsjägarnas intresse, främja sjöfågel- och annat viltbestånd genom biotopvård, uppsättning av holkar, efterhållning av rovvilt mm. Verka för jaktvårdsidéernas spridning bland markägare, jakträttsinnehavare och allmänhet samt i övrigt företräda de intressen som sammanhänger med en god viltvård.

§2

Medlemsskap i MSJV kan erhållas av personer som har jakträtt eller jaktutövningsrätt i Saltsjön inom MSJV:s område. Ansökan om medlemskap prövas och beslutas av styrelsen, som även äger rätt att utesluta medlem som brutit mot föreningens stadgar eller i sin jaktutövning ej iakttagit jaktvårdens eller djurskyddets krav.

§3

Föreningen skall mot den avgift som anges i länsjaktvårdsföreningens stadgar vara ansluten till Stockholms läns jaktvårdsförening och därmed berörd jaktvårdskrets.

Föreningen äger rätt att vad som sägs i stadgarna för jaktvårdskrets låta sig företrädas vid möten inom denna.

§4

Medlem erlägger till föreningen den avgift som beslutas på ordinarie årsmöte. Ej erlagd årsavgift medför automatisk uteslutning ur föreningen.

§5

Föreningens angelägenheter handhavs av en styrelse med säte inom föreningens verksamhetsområde. Styrelsen består av ordförande och fyra ledamöter jämte två suppleanter på 2 år.

Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av dess ledamöter eller dess suppleanterna är närvarande. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och skattmästare.

§6

Styrelsen förvaltar föreningens angelägenheter och leder dess verksamhet.

Det tillkommer styrelsen att:

 1. Att förvalta föreningens medel och och övriga tillgångar samt föra erforderliga räkenskaper, vilka ska hållas revisorerna tillgängliga senast 15 Mars.
 2. Att i samarbete med vederbörande jakträttsinnehavare och markägare inom ramen för disponibla medel härför vidta lämpliga åtgärder för viltets skydd och förkovran.
 3. Att till berörd jaktvårdkrets och länsjaktvårdsförening inge de uppgifter och rapporter som infordras.
 4. Att i övrigt företräda föreningen och fullgöra de skyldigheter som enligt dessa stadgar tillkommer styrelsen.

§7

Föreningens verksamhetsår omfattar tiden från och med den 1 januari till och med 31 december samma år.

§8

För granskning av föreningens räkenskaper utses årligen två revisorer jämte en suppleant. Granskningen skall vara avslutad senast 10 april.

§9

Föreningen skall årligen under april eller maj månad, dock senast den 15 maj hålla ordinarie årsmöte. Styrelsen kallar till årsmöte senast 14 dagar före mötet och på sätt som beslutas på ordinarie årsmöte. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 31mars.

Vid årsmötet skall förekomma:

 1. Val av ordförande och sekreterare.
 2. Val av justeringsmän.
 3. Styrelsens och revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 4. Beslut om användning av eventuellt uppkommet överskott från föregående verksamhetsår.
 5. Fastställande av årsavgift
 6. Val av ordförande i styrelsen
 7. Val av övriga ledamöter i styrelsen.
 8. Val av styrelsesuppleanter.
 9. Val av revisorer.
 10. Val av revisorssuppleant.
 11. Val av valberedning.
 12. Behandling av inkomna motioner.
 13. Ärende som av styrelsen hänskjutits till årsmötet.
 14. Styrelsens förslag till sjöfågelns skydd och förkovran samt viltvårdande åtgärder i övrigt.
 15. Styrelsens övriga förslag.
 16. Val av representanter vid jaktvårdskretsens möten.
 17. Förslag på representanter jämte suppleanter i länsjaktvårdsföreningens skärgårdsråd.
 18. Bestämmande av sättet för kallelse till nästa årsmöte.

§10

Extra möte skall hållas då styrelsen anser sådant erforderligt. Kallelse till möte sker i enlighet med vad som angivits i §9 och på så sätt som senaste årsmötet beslutat angående kallelse till årsmöte.

§11

Vid omröstning på sammanträde äger varje personligen närvarande medlem en röst.

§12

Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut vid ordinarie årsmöte. För giltigt beslut erfordras att    förslaget skriftligen kommit styrelsen tillhanda i enlighet med vad som anges om motioner i §6, att ärendet angivits i kallelsen samt att förslaget biträds av två tredjedelar av de röstande. Föreningen kan upplösas genom beslut vid två på varandra följande årsmöten, varav minst det ena skall vara ordinarie. För att beslutet skall gälla erfordras dock att vid sista årsmötet minst hälften av föreningens samtliga medlemmar röstar för föreningens upplösande. Om föreningen upplöses skall samtliga föreningens tillgångar användas till sådant jaktvårdande syfte varom föreningen beslutar.

Reviderade Stadgar antagna på ordinarie årsstämma den 29 september 2016.